دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 1 / 10
عکس 1
720 * 480 (75 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 2 / 10
عکس 2
720 * 480 (65 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 3 / 10
عکس 3
720 * 480 (70 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 4 / 10
عکس 4
720 * 480 (72 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 5 / 10
عکس 5
720 * 480 (69 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 6 / 10
عکس 6
720 * 480 (68 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 7 / 10
عکس 7
720 * 480 (57 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 8 / 10
عکس 8
720 * 480 (71 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 9 / 10
عکس 9
720 * 480 (72 KB) 
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات :
نشست مشترک و بازدید رئیس دانشگاه بیشکک قرقیزستان با رئیس واحد علوم و تحقیقات  :: عکس شماره 10 / 10
عکس 10
720 * 480 (87 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.