دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 1 / 8
عکس 1
720 * 540 (16 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 2 / 8
عکس 2
720 * 540 (61 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 3 / 8
عکس 3
720 * 540 (51 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 4 / 8
عکس 4
720 * 540 (55 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 5 / 8
عکس 5
720 * 540 (61 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 6 / 8
عکس 6
720 * 540 (70 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 7 / 8
عکس 7
720 * 540 (61 KB) 
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران : عکس شماره 8 / 8
عکس 8
720 * 540 (51 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.