دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات:ژنهای درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته Pistacia vera L آنالیز شد
نوع خبر 
 
 
توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات:ژنهای درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته Pistacia vera L آنالیز شد
 ژنهای درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته Pistacia vera L" آنالیز شد
آنالیز ژنهای درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته Pistacia vera L، توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات در ارتباط با تنش شوری و بیان ژنهای مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات زینب حمیدی تبار دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی این واحد گفت: شوری یکی از عوامل محیطی مهم و موثر در کمیت و کیفیت عملکرد گیاهان است که امروزه به دلیل گرم شدن کره زمین و به تبع آن محیط زیست و کاهش میزان بارندگی این پدیده روز به روز در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه عملیات به‌زراعی به همراه اصلاح ژنتیکی گیاهان در کاهش مشکلات این پدیده محیطی، مؤثر است، افزود: در تحقیق خود با عنوان "  آنالیز ژنهای درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته Pistacia vera L " به بررسی دو رقم پسته EBR1 (که در ایران کشت می شود) و بنه (نژاد وحشی پسته) در ارتباط با تنش شوری و بیان ژنهای مرتبط با تنش شوری پرداخته شده است.
حمیدی تبار ادامه داد: در این تحقیق تنش شوری براساس ظرفیت مزرعه طی مدت 21 روز بر روی هر  دو رقم پسته اعمال شد.
وی اضافه کرد: در آنالیز واریانس، اختلاف معنی داری بین ارقام پسته مشاهده نشد، ولی اختلاف معنی داری در مورد تنش اعمال شده مشهود بود.
طی این تحقیق ژن ACTIN برای اولین با در دنیا در پسته ایزوله و توالی یابی شد. این ژن در NCBI National Center for Biotechnology Information)) با کدjz898211 به ثبت رسید. بعلاوه جهت بررسی مکانیزم تحمل شوری در پسته بیان دو ژن مرتبط با تنش شوری بررسی شد . با توجه به نتایج بیان ژن، مشاهده شد ژن NAC در زمان اعمال تنش افزایش بیان معنی داری در حد 3.55 پیدا شد ولی در ژن SOS تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
لازم به ذکر است این تحقیق با استاد راهنمایی دکتر آسا ابراهیمی و دکتر مهدی رهایی و به مشاوره دکتر رضا عزیزی نژاد صورت گرفته است.
چهارشنبه 19 خرداد 1395  7:53

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 5 اسفند 1396  1:49:59
تعداد بازدید از این خبر : 2401


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.